תקנון הגרלה בפייסבוק - חליפה יוקרתית מתנה

תקנון הגרלה ביי-ויסטייל בפייסבוק (חליפה יוקרתית מתנה)

ביי-ויסטייל (להלן:"BUYVSTYLE"), תערוך הגרלה בעמוד הפייסבוק שלה, בכתובת 

 https://www.facebook.com/buyvstyle/

ההשתתפות בהגרלה כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בהגרלה  לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה.

מהי הגרלה?

 1. על כל קניה באתר מעל 100 שח נכנסים להגרלה על חליפה יוקרתית אחת במתנה
 2. ההגרלה תבוצע על ידי ביי-ויסטייל , והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה.. ביי-ויסטייל שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.
 3. מובהר כי רק משתתף אחד זוכה בסוף תקופת ההגרלה. 

מי יכול להשתתף?

 1. כל אדם מעל גיל 18 אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה עצם ההשתתפות, מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי אינם רשאים להשתתף בהגרלה זו.
 2. "כדי להשתתף בהגרלה, על המשתתף לתת לייק לעמוד הפייסבוק לתת שיתוף לפוסט ולהגיב "שיתפתי
 3. !רק גולש שעומד בתנאים אלה יהיה רשאי להשתתף 

כיצד משתתפים?

 1. כל משתתף אשר יבקש להשתתף בהגרלה, יידרש לתת לייק לעמוד הפייסבוק ביי-ויסטייל , לעשות שיתוף לפוסט ולכתוב בתגובות "שיתפתי".  
 2. ההגרלה תתקיים  בסוף החודש- ה-31/03/24. הודעה בדבר זכייה בפרס תפורסם, תוך 48 שעות ממועד סיום ההגרלה, בפוסט ההגרלה.
 3. לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע ביי-ויסטייל לזוכה על אופן מסירת הפרס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני שימסור המשתתף הזוכה.
 4. לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים.
 5. במידה ואשר לא תתקבל תגובה מהזוכה, תוך 30 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו, .תבוטל זכותו לקבלת המתנה.
 6. וי-סטייל תהא רשאית לפרסם את שמות המשתתפים שזכו בפרסים ותמונותיהם בכל סוגי המדיה על פי שיקול דעתה ועצם השתתפות בהגרלה הינה אישור לכך.
 7. הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא, ביי-ויסטייל אינה מחויבת לסכום הזכייה והיא רשאית לשנות את סוג הפרס ללא התראה מראש.

כללי-

 1. ההשתתפות בהגרלה היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בהגרלה.ביי-ויסטייל ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם למי מהמשתתפים בהגרלה בגין ו/או בקשר להשתתפותם בהגרלה ו/או בגין השימוש באתרי ההגרלה.
  1. ביי-ויסטייל לא אחראית, לפעילות התקינה של רשתות הטלפון ו/או האינטרנט, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות כלשהי לניתוקים ו/או להפסקות ו/או להפרעות ו/או לכשל טכני ו/או לכל נזק ו/או ההוצאה ו/או הפסד וכד´ אשר ייגרמו למשתתף, במישרין או בעקיפין, בגין השתתפותו או חוסר יכולתו הטכנית להשתתף בהגרלה.
 2. משתתף שנרשם להגרלה, מתחייב לא לשפות את ביי-ויסטייל או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתמש במישרין או בעקיפין את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון זה.
 3. הוראות התקנון תגברנה על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר ההגרלה.
 4. ביי-ויסטייל רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, כל שינוי יחייב מרגע פרסומו .
 5. תקופת ההגרלה (להלן: "תקופת ההגרלה").
 6. ביי-ויסטייל תהיה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תקופת ההגרלה (כלהגרלה) או לבטלה לחלוטין . 
 7. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד. תקופת ההתיישנות לכל תביעה כנגד ביי-ויסטייל,  בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מההשתתפות בתחרות היא שנה ממועד סיומה.
 8. המשתתף מצהיר כי קרא את התקנון, כי הבין את הוראותיו והוא מקבל על עצמו את כל תנאי ההגרלה כמפורט בתקנון.
 9. המשתתף מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, שביי-ויסטייל תוכל לעשות שימוש בפרטים המזהים שמסר במסגרת השתתפותו בהגרלה, לצורכי משלוח עדכונים, מידע פרסומי, מידע שיווקי וכד´.
 10. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.
 11. כול מחלוקת בנוגע לתקנון, פרשנותו ו/או יישומו יוכרעו על ידי גורם מפשר או עורך דין שימונה על ידי ביי-ויסטייל